Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov

Območje videonadzora

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 3GLAV ADVENTURES d.o.o., Ljubljanska cesta 1, 4260 Bled, 041683184, [email protected]

Kontakti pooblaščene osebe videonadzornega sistema pri upravljavcu,

Domen Kalajžič, uni. dipl. org. dela – informatik , [email protected] , +38631334477

Namen obdelave osebnih podatkov:

Videonadzorni sistem se izvaja z namenom:
– varovanja premoženja in opreme podjetja,
– varovanja prostorov podjetja,
– zagotavljanje nadzora vstopa ali izstopa v prostor,
– zagotavljanja varnosti zaposlenih.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 75.,76.,77. in 78. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/2022, ZVOP-2), alineje (e) 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov)

Obrazložitev zakonitih interesov*: /

Uporabniki ali kategorije uporabnikov** osebnih podatkov, če obstajajo:
Pooblaščene osebe podjetja na podlagi Pravilnika o videonadzoru. Posnetki se lahko na podlagi odredbe tudi posredujejo Policiji in drugim upravičenim državnim organom.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:
Podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja: Posnetki se hranijo največ 6 mesecev od dneva nastanka.

Uveljavljanje pravic posameznika s področja osebnih podatkov ali suma nezakonite obdelave osebnih podatkov se izvaja pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO),

Domen Kalajžič, uni. dipl. org. dela – informatik , [email protected] , +38631334477

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: Pravice do popravka zaradi narave videonadzora ni, prav tako ni pravice do prenosljivosti, ostale pravice posameznik ima. S pisno zahtevo, poslano na naš naslov, lahko kadarkoli zahtevate uresničevanje pravic, ki jih posamezniku daje GDPR. Te pravice se lahko uresničujejo zgolj v obsegu, ki upošteva dejstvo, da osebni podatki, ki nastajajo z videonadzorom, vsebujejo le posnetek posameznika (sliko) ter datum in čas posnetka. Dostop do osebnih podatkov lahko tako zahtevate z navedbo točnega časa, ko ste se nahajali v prostorih, ki so pod videonadzorom. Posnetek vaše podobe vam bomo lahko zagotovili le v primeru, če vas bomo lahko na posnetku nedvoumno identificirali in če bodo tehnične možnosti omogočale prikrivanje podobe vseh ostalih določljivih posameznikov na posnetku. Pravice do popravka nimate, saj posnetka videonadzornega sistema že po naravi stvari ni mogoče popraviti v smislu popravljanja netočnih ali nepopolnih osebnih podatkov. Pravice do izbrisa nimate, saj so podani razlogi iz člena 17(3) GDPR; upravljavec osebne podatke hrani v okviru zakonsko dovoljenega časa. Prav tako nimate pravice do prenosljivosti podatkov. Imate pa pravico do ugovora obdelavi in pravico do omejitve obdelave, vendar je tudi tu treba upoštevati njuno naravo.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: [email protected] telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Informacije o tem:

* ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: osebne podatke (torej posnetek vaše podobe) zagotovite že z vstopom v videonadzorovano območje;

* ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: če ne želite obdelave vaših osebnih podatkov (posnetka vaše podobe), ne boste mogli vstopiti v prostore, kjer se izvaja videonadzor, saj ta poteka ves čas in brez izjem;

* neobičajni nadaljnji uporabi: varnostnik receptor lahko dogajanje spremlja v živo na
zaslonu

* ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Ne.

* ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Ne.

* Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki:

Ni avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

* Točka (f) člena 6(1) Splošne uredbe.
** Točka (9) člena 4 Splošne uredbe.